Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 De Organisator: FIER bemiddeling B.V. (kvk 63754266).
1.2 De Deelnemer: de deelnemer aan het Sportcongres Brabant.
1.3 Het Sportcongres: het Sportcongres Brabant dat plaatsvindt op 24 april 2019 in het Koning Willem II stadion.
1.4 De Aanmelding: de aanmelding door de Deelnemer voor het Sportcongres door middel van ondertekening van het aanmeldformulier.
1.5 Bezoeker: een bestuurder van een sportvereniging die het Sportcongres Brabant bezoekt.
1.6 Lead: een Bezoeker die tijdens het Sportcongres – op een door de Organisatie aangereikt formulier – aangeeft dat een Deelnemer vrijblijvend contact met de Bezoeker op mag nemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (deelname aan) het Sportcongres dat op 24 april 2019 plaatsvindt in het Koning Willem II Stadion in Tilburg en maken onderdeel deel uit van iedere overeenkomst tussen de Deelnemer en de Organisator.
2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2.4 De Deelnemer dient zich tijdens het Sportcongres strikt te houden aan eventuele ter zake geldende huisregels en dient instructies in dat kader van de Organisator op te volgen.

Artikel 3. Aanmelding
4.1 De Aanmelding voor het Sportcongres vindt plaats door middel van ondertekening van het aanmeldformulier door de Deelnemer en toezending daarvan aan de Organisator.
4.2 De Organisator bevestigt zo spoedig mogelijk per e-mail de ontvangst van de Aanmelding. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor deelname aan het Sportcongres definitief tot stand.
4.3 Deelname aan het Sportcongres is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Deelnemer verplicht zich om tijdens de gehele duur van het Sportcongres aanwezig te zijn, respectievelijk gebruik te maken van de afgenomen en ter beschikking gestelde facilitaire zaken.
4.4 Onder deelname aan het Sportcongres wordt tevens begrepen de voorbereiding en nazorg hiervan, waaronder begrepen het opbouwen en opruimen van de door de Organisator aan de Deelnemer aangewezen ruimte. Eventueel in de aangewezen ruimte achtergebleven goederen worden naar inzicht van de Organisator voor rekening en risico van de Deelnemer afgevoerd.

Artikel 4. Betaling
4.1 Door Aanmelding verplicht de Deelnemer zich tot betaling van het deelnametarief.
4.2 Na bevestiging van de Aanmelding door de Organisatie ontvangt de Deelnemer een factuur voor het betalen van het vaste deelnametarief en eventueel vooraf bekende bijkomende kosten.
4.3 Na ontvangst van het vaste deelnametarief door de Organisator heeft de Deelnemer recht op deelname aan het Sportcongres.
4.4 De Deelnemer is verplicht tot betaling van eventueel bijkomende kosten, waaronder het variabele deel van het deelnametarief (vergoeding van Leads) indien en voor zover van toepassing. Voor facilitaire zaken die tijdens het Sportcongres worden besteld geldt een toeslag van 25% boven de regulier geldende tarieven. Facturatie van de bijkomende kosten geschiedt uiterlijk één maand na het Sportcongres.
4.5 Alle door de Deelnemer aan de Organisator verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
4.6 De Organisatie hanteert een betalingstermijn van veertien dagen.

Artikel 5. Annulering
5.1 De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voor het Sportcongres vastgestelde datum te wijzigen, de wijze van invulling van het Sportcongres te wijzigen of het Sportcongres te annuleren. In het onverhoopte geval dat de Organisatie dat recht uitoefent, heeft de Deelnemer geen recht op nakomen van de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen datum en evenmin heeft Deelnemer recht op vergoeding van geleden en te lijden schade, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd. De reeds betaalde factuurbedragen zullen worden gerestitueerd bij annulering van het Sportcongres door de organisatie.
5.2 Annulering door de Deelnemer is slechts mogelijk in bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de Organisatie. De Deelnemer is bij annulering het deelnametarief verschuldigd. Mocht blijken dat de schade als gevolg van de annulering door de Organisatie hoger is dan het deelnametarief, heeft de Organisatie recht op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schaden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Deelname aan het Sportcongres is voor eigen risico en de Organisator sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het Sportcongres of het wijzigen van de datum van het Sportcongres uit. De Organisatie sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit voor diefstal, vermissing of schade aan of van goederen en/of personen.
6.2 Indien de Organisatie, op welke grondslag dan ook, aansprakelijk is voor schade en kosten die de Deelnemer lijdt of heeft geleden is de hoogte van de door de Organisatie te betalen (schade)vergoeding, op welke grondslag dan ook, nooit hoger dan een bedrag gelijk aan het door de Deelnemer betaalde deelnametarief.
6.3 Iedere Deelnemer is verplicht zich gedurende het Sportcongres adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en is ten opzichte van de Organisatie en derden aansprakelijk voor alle schade die de Deelnemer, zijn personeel of onder zijn verantwoordelijkheid vallende personen tijdens de deelname aan het Sportcongres of tijdens de ter beschikking stelling van facilitaire zaken direct of indirect aan (goederen van) de Organisatie en/of een derde toebrengt. Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor alle aanspraken van derden ter zake en zal de Organisatie schadeloos stellen voor alle door de Organisatie ter zake geleden en te lijden schade.

Artikel 7. Rechts- en forumkeuze
7.1 Nederlands recht is van toepassing.
7.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Zeeland- West-Brabant.